smiley  Matričný úrad Liptovská Sielnica pre obce: Liptovská Sielnica, Liptovské Matiašovce, Kvačany, Liptovská Anna, Ižipovce, Prosiek, Bukovina, Bobrovník

Stránkové hodiny: pondelok 8,00 - 15,00, streda 8,00 - 16,00, piatok 8,00 - 12,00

kontakt: 044/55 97 211, 0911/930 221, obecls@liptsielnica.sk

Nazeranie do matričných kníh, zostavovanie rodokmeňov je potrebné nahlásiť vopred.

► Matričný úrad LS.pdf            ► Výpisy z matrík.pdf       ► Osobitná matrika.pdf

► Narodenie dieťaťa.pdf          ► Úmrtie.pdf                     ► Uzavretie manželstva.pdf

Vykonávanie občianskych obradov uzavretia manželstva Matričného úradu v Liptovskej Sielnici je každá PÁRNA SOBOTA od 13,00 do 18,00 hod..

 Uzavretie manželstva - Uznesenie č. 15/2018 zo dňa 29.01.2018.pdf  

 Sadzobník správnych poplatkov od 1.1.2018.pdf

 

smiley Obecný úrad Liptovská Sielnica zabezpečuje overovanie listín a podpisov na základe zákona číslo 599/2001 Z. z. o osvedčovaní listín a podpisov na listinách okresnými úradmi a obcami. Po predchádzajúcej dohode osvedčíme väčšie množstvo podpisov a listín aj mimo stránkových hodín. Overenie mimo úradnej miestnosti je potrebné nahlásiť aspoň deň vopred.

►  osvedčovacia agenda.pdf

►  sadzobník správnych poplatkov od 1.1.2018.pdf

►  sadzobník miestnych poplatkov od 1.1.2013.pdf

►  prehľad právnych predpisov, pokynov, zákonov.pdf

 

smiley Prístup k informáciám

► Prístup k informáciám v zmysle zákona č. 211/2000.pdf

► Žiadosť o poskytnutie informácie.doc

► Správne poplatky za sprístupnenie informácií.pdf

 

smiley Materská škola Liptovská Sielnica 78

044/ 55 97 205

riaditeľka: Mgr. Perunová Slavomíra, poverená zastupovaním

msliptovskasielnica@gmail.com  

► MŠ - vnútorný poriadok.pdf     

► MŠ - prevádzkový poriadok.pdf

► ŠJ - prevádzkový poriadok.pdf

 MŠ - Školský vzdelávací program ,,Sielníčkovia bádajú,,pdf 

 Stanovy Občianskeho združenia Škôlkárik pri MŠ Liptovská Sielnica.pdf

 

smiley Všeobecný lekár MUDr. Kaclíková Emília - Poliklinika Liptovský Mikuláš 044/55 97 218

ordinačné hodiny

pondelok:   8,00 - 13,00                   návštevy:   13,00 - 16,30

utorok:      12,00 - 17,30                                       9,30 - 15,30

streda:        8,00 - 13,00                                     13,00 - 15,30

štvrtok:       8,00 - 13,00                                      13,00 - 15,30

piatok:        8,00 - 12,00                                      12,00 - 14,30

odbery:      7,30 -    8,00

- od 03.05.2016 je ambulancia presťahovaná do Polikliniky Liptovský Mikuláš - 2. poschodie

 

smiley  Slovenská pošta, pobočka                         smiley  Obecná knižnica Liptovská Sielnica 77

Liptovská Sielnica 75: 044/55 97 210                 Otváracie hodiny: pondelok 16,00 - 17,30

pondelok: 7,15 - 10,00    12,30 - 14,45                  Správca knižnice: Gežíková Michaela

utorok:      7,15 - 10,00    12,30 - 14,30                                                Liptovská Sielnica 202

streda:      7,15 - 10,00    13,00 - 17,00                  ► Daruj knihu.pdf 

štvrtok:      7,15 - 10,00    12,30 - 14,45                  Štatút , Knižničný a výpožičný poriadok, cenník piatok :      7,15 - 10,00    12,30 - 14,30                      Obecnej knižnice v Liptovskej Sielnici.pdf

                                                                                    https://www.facebook.com/liptovskasielnica/

 

smiley  Pozemkové spoločenstvo urbariátu Liptovská Sielnica 196

kancelária: 0948/095 954

predseda: Straka Milan - 0948/352 231

urbarls@urbarls.sk, www.urbarls.sk

úradné hodiny: streda 8,00 - 12,00

                         piatok 8,00 - 15,00

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                     OZNAMY OBCE:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

smiley POZVÁNKA cheeky

Kultúrna komisia obce Liptovská Sielnica

Vás pozýva na IV. ročník akcie s názvom

,, VEĽKÁ NOC IDE",

ktorá sa uskutoční dňa 25. marca 2018 (tj. nedeľa)

od 14,00 hod. v Kultúrnom dome v Liptovskej Sielnici.

- výstava a predaj ručných prác na tému Veľká noc

- pletenie korbáčov

- tvorivé dielne pre deti

- káva a koláčik pre dospelých

- burza receptov na veľkonočné koláče

- súťaž o najkrajšiu kraslicu

Súťažiť môže každý, kto donesie alebo na mieste vyrobí kraslicu, hodnotí ju verejnosť.

Všetci Ste srdečne vítaní!

 ►pozvánka.pdf

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Obec Liptovská Sielnica ako zriaďovateľ a správca pohrebiska

 

V Y Z Ý V A

 

         občanov obce a širokú verejnosť, ktorí majú na cintoríne v Liptovskej Sielnici hrobové miesto a do dnešného dňa na toto miesto nemajú s obcou uzatvorenú Nájomnú zmluvu, aby túto bezodkladne uzatvorili. Pokiaľ v zmysle platnej legislatívy nedôjde k uzatvoreniu nájomnej zmluvy, občanovi nevzniká právo užívať hrobové miesto/miesta (§ 21 ods. 1 zákona č. 131/2010 Z. z. v platnom znení).

         Veríme, že všetci pochopíte úlohy a povinnosti obce ako zriaďovateľa a správcu pohrebiska a uzatvorením nájomných zmlúv trvalo zabezpečíte dôstojné miesto večného odpočinku svojich zosnulých.

Kontakty:

-      osobne: počas úradných hodín na Obecnom úrade v Liptovskej Sielnici, Liptovská Sielnica 75,

-      telefonicky: 044/55 97 211, 0911/930 221

-      e-mail: ouls@liptsielnica.sk

 Podmienky:

-      zmluva sa uzatvára minimálne na 10 rokov

-      poplatky: jednohrob                 25,- €/10 rokov

                        dvojhrob                    50,- €/10 rokov

                        urna                           15,- €/10 rokov

-      k uzatvoreniu zmluvy si pripravte: meno a priezvisko, adresu a kontakt osoby, ktorá bude uzatvárať nájomnú zmluvu a platiť nájom, spôsob platby nájmu, meno a priezvisko zosnulého (zosnulých), rodné priezvisko dátum narodenia a úmrtia, informáciu o stave hrobového miesta (jednohrob, dvojhrob resp. urna).

                                                                                                                                                

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 smiley OZNAM cheeky

Občianske združenie CASTRUM  LIPTOV 

na podporu opravy a údržby Liptovského hradu (Starhradu) ponúka na predaj:

 

- tričko s tématikou Starhradu v hodnote 8,50 €

- magnetka s tématikou Starhradu v hodnote 1,50 €

Zakúpiť tieto predmety si môžete u:

- Libor Ježík, Liptovská Sielnica 27

- Mgr. Kunová Vierka, Liptovská Sielnica 63.

Občianske združenie ďakuje za Vašu podporu pri oprave a údržbe Starhradu. yes

Kontakt:

Castrum Liptov, občianske združenie

034 82 Kalameny 155

IČO: 504 83 013

telefón: 0944/266 041, 0905/866 043

e-mail: kpskalameny@gmail.com, www.kpskalameny.sk

facebook: castrum liptov

PODPORTE občianske združenie poukázaním 2% dane:

castrum liptov - žiadosť o poukázanie 2% dane.pdf

castrum liptov - potvrdenie o zaplatení dane.pdf 

castrum liptov - vyhlásenie o poukátzaní podielu zaplatenej dane.pdf

ĎAKUJEME za podporu!

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

smiley POZVÁNKA smiley

 

Pozývame všetkých chlapcov (ale aj dievčatá),

ktorí majú chuť s nami hrať futbal na ihrisku v Liptovskej Sielnici

KEDY: každý utorok, piatok o 17,00 hod. a nedeľu (čas upresníme) v prípade priaznivého počasia

KDE:   ihrisko v Liptovskej Sielnici 

Bližšie info: priamo na ihrisku, alebo facebooku: TJ Liptovská Sielnica

TEŠÍME  SA  NA  VÁS !!!

 pozvánka.pdf yes

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VOĽBY do orgánov samosprávnych krajov,

ktoré sa konali v sobotu 4. novembra 2017 od 7,00 do 22,00 hod.

 

Výsledky volieb v Obci Liptovská Sielnica:

počet voličov zapísaných v zozname voličov: 493                                                               100,00 %

počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní: 156                                                                31,64 %

počet voličov, ktorí odovzdali obálku: 156                                                                              31,64 %

počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby do zastupiteľstva: 152               30,83 % 

počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby predsedu samospr. kraja: 150   30,42 %

Predseda do samosprávneho kraja (počet platných hlasov):

1. Erika Jurinová, Ing.   69 hlasov

2. Juraj Blanár, Ing.       31 hlasov

3. Marián Murín             25 hlasov

Poslanci do samosprávneho kraja (počet platných hlasov):

1. Ján Blcháč, Ing., PhD.     48 hlasov

2. Branislav Tréger, Mgr.     43 hlasov

3. Jozef Vacula                    38 hlasov

4. Erik Gemzický, Ing.          36 hlasov

5. Rastislav Adamčák          35 hlasov

6. Anna Dvorščáková, Mgr. 32 hlasov 

6. Vincent Kultán, Mgr.        32 hlasov 

 

 

- Informácie pre voliča.pdf

- Delegovanie členov a náhradníkov.pdf

- Zverejnenie elektronickej adresy na doručovanie.pdf

- Rozhodnutie o určení volebného okrsku, volebnej miestnosti a času konania volieb.pdf 

- Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby predsedu ŽSK.pdf 

- Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do zastupiteľstva ŽSK.pdf  

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Liptovská Sielnica - stavba bytového domu BJ 24

-  BJ 24 - ako začať.pdf 

-  BJ 24  - zameranie.pdf

 BJ 24 - obrázok č. 1.jpg 

-  BJ 24 - obrázok č. 2.jpg 

- BJ 24 - Zásady zloženia, použitia a vysporiadania finančnej zábezpeky za užívanie nájomných bytov obce Liptovská Sielnica.pdf  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Vývoz TKO (tuhý komunálny odpad)

V Obci Liptovská Sielnica sa TKO vyváža každý nepárny UTOROK v mesiaci. 

Termíny vývozov: 27.03.2018, 10.04.2018, 24.04.2018.

Na akúkoľvek zmenu Vás včas upozorníme.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

          

 !!!! OZNAM PRE MAJITEĽOV PSOV !!!!

Na základe sťažností občanov Obec Liptovská Sielnica

opätovne upozorňuje majiteľov psov, že po obci sa voľne pohybujú psi,

čím ich majitelia porušujú VZN č. 6/2008, ktorým sa upravujú niektoré

podmienky chovu, vodenia a držania psov.

Psi ohrozujú najmä deti a žiakov, poštových doručovateľov, pracovníkov energetiky,

ostatných občanov a navštevníkov našej obce.

V prípade, že sa situácia nezlepší a napomínanie majiteľov psov nepomôže,

obec je oprávnená pristúpiť k sankciám voči týmto majiteľom.

Žiadame všetkých, ktorých sa tento oznam týka, aby ho zobrali s plnou vážnosťou na vedomie!

► UPOZORNENIE na voľne pohybujúce psy !!!!!!!.pdf

 

............................................................................................................................................................                                                                                          

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prihlásenie administrátora


Heslo:Zavrieť bez prihlásenia