VZN

   Obec je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky (zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení). Je právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami. Základnou úlohou obce je starostlivosť o všestranný rozvoj územia a o potreby jej obyvateov.

   Obec vo veciach územnej samosprávy vydáva nariadenia - všeobecné záväzné nariadenia (VZN), ktoré nesmú byť v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, zákonmi  a medzinárodnými zmluvami. Sú ,,zákonmi,, platnými na území danej obce.

 

 Zásady zloženia, použitia a vysporiadania finančnej zábezpeky za užívanie nájomných bytov obce Liptovská Sielnica z 30.10.2017.pdf    

 VZN č. 1/2017, ktorým za zrušuje VZN č. 4/2009 o vymedzení miest na umiestňovanie volebných plagátov v čase volebnej kampane na území Obce Liptovská Sielnica - účinnosť od 17.07.2017.pdf

VZN č. 2/2017 o vymedzení miest a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na verejných miestach v čase volebnej kampane - účinnosť od 17.07.2017.pdf  

 VZN č. 3/2017, ktorým sa zrušuje VZN č. 2/2011 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v MŠ - účinnosť od 01.12.2017.pdf 

 VZN č. 4/2017 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v MŠ - účinnosť od 01.12.2017.pdf 

► VZN č. 5/2017 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb - účinnosť od 16.11.2017.pdf 

 VZN č. 2/2016 obce Liptovská Sielnica o podmienkach nájmu, kritériách a postupe prideľovania nájomných bytov v nájomných bytových domoch vo výlučnom vlastníctve obce Liptovská Sielnica - účinnisť od 01.01.2017.pdf 

 VZN č. 1/2016 obce Liptovská Sielnica o nakladaní s komunálnym odpadom - účinnosť od 01.07.2016.pdf 

 Dodatok č. 2 k VZN č. 1/2012 v znení Dodatku č. 1/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území Obce Liptovská Sielnica - účinnosť od 01.01.2016.pdf    

► VZN č. 1/2015 obce Liptovská Sielnica o spôsobe náhradného zásobovania vodou, odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp - účinnosť od 10.03.2015.pdf  

► VZN č. 2/2015 obce Liptovská Sielnica, ktorým sa zrušuje VZN obce Liptovská Sielnica č. 1/2014 o spôsobe náhradného odvádzania odpadových vôd a zneškodňovania obsahu žúmp a náhradného zásobavania pitnou vodou v katastri obce Liptovská Sielnica - účinnosť od 10.03.2015.pdf 

 Dodatok č. 1/2014  k VZN č. 1/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Liptovská Sielnica - účinnosť od 01.01.2015.pdf

VZN o záväznej časti Zmeny a Doplnku č.1 Územného plánu obce Liptovská Sielnica - účinnosť od 25.11.2014.pdf 

VZN č. 1/2014 o spôsobe náhradného odvádzania odpadových vôd a zneškodňovania obsahu žúmp a náhradného zásobovania pitnou vodou v katastri obce Liptovská Sielnica - účinnosť od  20.11.2014.pdf

VZN č. 1/2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy so sídlom v Liptovskej Sielnici na území obce Liptovská Sielnica - účinnosť od 01.03.2009.pdf

 VZN č. 1/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Liptovská Sielnica - účinnosť od 1.1.2013.pdf

► VZN č. 4/2011 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Liptovská Sielnica - účinnosť od 1.1.2012.pdf

► VZN č. 3/2011 prevádzkový poriadok pohrebiska v obci Liptovská Sielnica - účinnosť od 10.11.2011.pdf

 VZN č. 2/2011 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Liptovská Sielnica.pdf - platné do 30.11.2017

► VZN č. 1/2011 o dodržiavaní verejného poriadku, čistoty a ochrane prírody - účinný od 14.04.2011.pdf

 VZN o záväznej časti Územného plánu obce Liptovská Sielnica.pdf

VZN č. 4/2009 o vymedzení  miest na umiestňovanie volebných plagátov na území Obce Liptovská Sielnica - platné do 17.07.2017

 VZN č. 3/2009 - trhový poriadok obce - účinný od 15.05.2009.pdf

► VZN č. 2/2009 o určení pravidiel času predaja  a prevádzky služieb v obci - účinnosť od 01.03.2009.pdf

► VZN č. 1/2009 o usmernení ekonomickej a podnikateľskej činnosti - účinný od 01.03.2009.pdf

► VZN č. 6/2008, ktorým sa upravujú podmienky chovu vodenia a držania psov - účinný od 01.01.2009.pdf  

► VZN č. 4/2008 o úhradách za poskytované služby a úkony vykonávané Obcou Liptovská Sielnica - účinnosť od 01.01.2009.pdf  

► VZN č. 3/2008 o poskytovaní dotácii z rozpočtu - účinnosť od 01.01.2009.pdf

 VZN č. 2/2008 o čistote a verejnom poriadku na území obce - účinnosť 01.01.2009.pdf

 

               

 

  

 

Prihlásenie administrátora


Heslo:Zavrieť bez prihlásenia