VZN

   Obec je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky (zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení). Je právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami. Základnou úlohou obce je starostlivosť o všestranný rozvoj územia a o potreby jej obyvateov.

   Obec vo veciach územnej samosprávy vydáva nariadenia - všeobecné záväzné nariadenia (VZN), ktoré nesmú byť v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, zákonmi  a medzinárodnými zmluvami. Sú ,,zákonmi,, platnými na území obce.

 

 

 VZN č. 1/2017, ktorým za zrušuje VZN č. 4/2009 o vymedzení miest na umiestňovanie volebných plagátov v čase volebnej kampane na území Obce Liptovská Sielnica.pdf

VZN č. 2/2017 o vymedzení miest a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na verejných miestach v čase volebnej kampane.pdf  

► VZN č. 2/2016 obce Liptovská Sielnica o podmienkach nájmu, kritériách a postupe prideľovania nájomných bytov v nájomných bytových domoch vo výlučnom vlastníctve obce Liptovská Sielnica od 01.01.2017.pdf 

 VZN č. 1/2016 obce Liptovská Sielnica o nakladaní s komunálnym odpadom od 01.07.2016.pdf 

 Dodatok č. 2 k VZN č. 1/2012 v znení Dodatku č. 1/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území Obce Liptovská Sielnica od 01.01.2016.pdf    

► VZN č. 1/2015 obce Liptovská Sielnica o spôsobe náhradného zásobovania vodou, odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp.pdf  

► VZN č. 2/2015 obce Liptovská Sielnica, ktorým sa zrušuje VZN obce Liptovská Sielnica č. 1/2014 o spôsobe náhradného odvádzania odpadových vôd a zneškodňovania obsahu žúmp a náhradného zásobavania pitnou vodou v katastri obce Liptovská Sielnica.pdf 

 Dodatok č. 1/2014  k VZN č. 1/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Liptovská Sielnica od 01.01.2015.pdf

Všeobecno záväzné nariadenie o záväznej časti Zmeny a Doplnku č.1 Územného plánu obce Liptovská Sielnica.pdf 

VZN č. 1/2014 o spôsobe náhradného odvádzania odpadových vôd a zneškodňovania obsahu žúmp a náhradného zásobovania pitnou vodou v katastri obce Liptovská Sielnica.pdf

VZN č. 1/2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy so sídlom v Liptovskej Sielnici na území obce Liptovská Sielnica.pdf

 VZN č.1/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Liptovská Sielnica od 1.1.2013.pdf

► VZN č. 4/2011 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Liptovská Sielnica od 1.1.2012.pdf

► VZN č. 3/2011 prevádzkový poriadok pohrebiska v obci Liptovská Sielnica.pdf

 Doplnok č. 1 k VZN č. 2/2011 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v MŠ.pdf

 VZN č. 2/2011 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Liptovská Sielnica.pdf

► VZN č. 1/2011 o dodržiavaní verejného poriadku, čistoty a ochrane prírody.pdf

 VZN o záväznej časti Územného plánu obce Liptovská Sielnica.pdf

► VZN č. 3/2009 - trhový poriadok obce.pdf

► VZN č. 2/2009 o určení pravidiel času predaja  a prevádzky služieb v obci.pdf

► VZN č. 1/2009 o usmernení ekonomickej a podnikateľskej činnosti.pdf

► VZN č. 6/2008, ktorým sa upravujú podmienky chovu vodenia a držania psov.pdf  

► VZN č. 4/2008 o úhradách za poskytované služby a úkony vykonávané Obcou Liptovská Sielnica.pdf  

► VZN č. 3/2008 o poskytovaní dotácii z rozpočtu.pdf

 VZN č. 2/2008 o čistote a verejnom poriadku na území obce.pdf

 

               

 

  

 

Prihlásenie administrátora


Heslo:Zavrieť bez prihlásenia