DOKUMENTY

► Program rozvoja bývania obce Liptovská Sielnica na obdobie 2013 - 2020.pdf

 Program rozvoja obce Liptovská Sielnica - programové obdobie na roky 2016 - 2023.pdf 

     Program rozvoja obce Liptovská Sielnica - Dodatok č. 1 pre rok 2017.pdf 

     Program rozvoja obce Liptovská Sielnica - Dodatok č. 2 pre rok 2018.pdf  

Štatút obce Liptovská Sielnica.pdf 

 Štatút Obecnej knižnice v Liptovskej Sielnici, Knižničný a výpožičný poriadok, Cenník služieb            a poplatkov.pdf   

Zásady hospodárenia  s majetkom obce Liptovská Sielnica.pdf

Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva Obce Liptovská Sielnica.pdf

 Poriadok odmeňovania Obecného zastupiteľstva Obce Liptovská Sielnica.pdf

Obecné kompostovisko - prevádzkový poriadok.pdf

 Zásady zloženia, použitia a vysporiadania finančnej zábezpeky za užívanie nájomných bytov obce Liptovská Sielnica.pdf  

 

     ROZPOČET rok 2018

 Rozpočet obce Liptovská Sielnica na roky 2018 - 2020.pdf

 Stanovisko hlavného kontrolóra obce k Návrhu rozpočtu obce na roky 2018 - 2020.pdf

 

     ROZPOČET rok 2017

Rozpočet obce Liptovská Sielnica na roky 2017 - 2019.pdf

 Rozpočet obce Liptovská Sielnica na roky 2017 - 2019 - úprava k 31.03.2017.pdf 

► Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce na roky 2017 - 2019.pdf

 

     ROZPOČET  rok 2016

 Rozpočet obce Liptovská Sielnica na roky 2016 - 2018.pdf 

 Rozpočet obce Liptovská Sielnica na roky 2016 - 2018 - úprava k 31.08.2016.pdf

 Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce na roky 2016 - 2018.pdf 

Záverečný účet obce Liptovská Sielnica za rok 2016.pdf 

 Stanovisko hlavného kontrolóra k Návrhu záverečného účtu za rok 2016.pdf

► Správa nezávislého audítora k účtovnej závierke za rok 2016.pdf 

Výročná správa obce Liptovská Sielnica za rok 2016.pdf

 

     ROZPOČET  rok 2015

 Rozpočet obce Liptovská Sielnica na roky 2015 - 2017.pdf

► Rozpočet obce Liptovská Sielnica na roky 2015 - 2017 - úprava k 28.02.2015.pdf 

 Rozpočet obce Liptovská Sielnica na roky 2015 - 2017 - úprava k 31.08.2015.pdf

Záverečný účet obce Liptovská Sielnica za rok 2015.pdf

 Stanovisko hlavnej kontrolórky k Návrhu záverečného účtu obce LS za rok 2015.pdf

 Správa nezávislého audítora k účtovnej závierke za rok 2015.pdf 

 Výročná správa obce Liptovská Sielnica za rok 2015.pdf

 

     ROZPOČET  rok 2014

 Rozpočet obce Liptovská Sielnica na roky 2014 - 2016.pdf

Záverečný účet obce Liptovská Sielnica za rok 2014.pdf

 Stanovisko hlavnej kontrolórky k Návrhu záverečného účtu obce LS za rok 2014.pdf

Správa nezávislého audítora k účtovnej závierke za rok 2014.pdf 

 Výročná správa obce Liptovská Sielnica za rok 2014.pdf

 

     ROZPOČET  rok 2013

 Rozpočet obce Liptovská Sielnica na roky 2013 - 2015.pdf

► Záverečný účet obce Liptovská Sielnica za rok 2013.pdf

 Stanovisko hlavnej kontrolórky k Návrhu záverečného účtu obce LS za rok 2013.pdf

 Správa nezávislého audítora k účtovnej závierke za rok 2013.pdf

Výročná správa obce Liptovská Sielnica za rok 2013.pdf

 

     ROZPOČET  rok 2012

 Rozpočet obce Liptovská Sielnica na roky 2012 - 2014.pdf

 Záverečný účet obce Liptovská Sielnica za rok 2012.pdf

 Stanovisko hlavnej kontrolórky k Návrhu záverečného účtu obce LS  za rok 2012.pdf

 Výročná správa obce Liptovská Sielnica za rok 2012.pdf

   

    ROZPOČET  rok 2011

 Rozpočet obce Liptovská Sielnica na roky 2011 - 2013.pdf

 Záverečný účet obce Liptovská Sielnica za rok 2011.pdf

 Výročná správa obce Liptovská Sielnica za rok 2011.pdf 

 

 

► Územný plán Obce Liptovská Sielnica: 

Objednávateľ: Obec Liptovská Sielnica

Obstarávateľ:  Ing. arch. Ján Burian

Spracovateľ:    AAA-KROPITZ, Žilina

                        Ing. arch. Pavel Kropitz, autorizovaný architekt SKA, č. reg. 0167

► upn-o-liptovska-sielnica-textova-cast.pdf  - Územný plán obce Liptovská Sielnica - textová časť

► upn-o-liptovska-sielnica-graficka-cast.pdf  - Územný plán obce Liptovská Sielnica - grafická časť

► VZN o záväznej časti Územného plánu obce Liptovská Sielnica.pdf

 

TLAČIVÁ NA STIAHNUTIE:

smiley DROBNÉ  STAVBY 

►   Ohlásenie drobnej stavby.pdf

►   Ohlásenie stavebných úprav.pdf

►   Ohlásenie udržiavacích prác.pdf

►   Ohlásenie drobnej stavby - smerová informačná tabuľa.pdf

►   Žiadosť o povolenie vodnej stavby - studňa.pdf

 

smiley  PES 

►   Evidenčný list psa.pdf   

►   Vznik daňovej povinnosti k dani za psa.pdf

►   Zánik daňovej povinnosti k dani za psa.pdf

 

smiley UBYTOVANIE

►   Hlásenie k miestnej dani za ubytovanie.pdf

►   Oznámenie o zániku daňovej povinnosti k dani za ubytovanie.pdf

 

smiley  MIESTNY POPLATOK ZA TKO 

►   Žiadosť o vrátenie pomernej časti miestneho poplatku za zomrelú osobu.pdf

 

smiley  VEREJNÉ PRIESTRANSTVO                  

►   Žiadosť o rozkopanie verejného priestranstva.pdf

 

smiley  OCHRANA PRÍRODY A KRAJINY

►   Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny.pdf

 

smiley  MIESTNE KOMUNIKÁCIE             

►   Žiadosť na zvláštne užívanie miestnej komunikácie podľa § 8 cestného zákona.pdf     

 

smiley  PODUJATIA            

►   Oznamovacia povinnosť verejného kultúrneho podujatia.pdf

 

smiley  OVZDUŠIE  

►    Žiadosť o vydanie súhlasu na užívanie malého zdroja znečisťovania ovzdušia.pdf

 

smiley  SÚPISNÉ A ORIENTAČNÉ ČÍSLO

►   Žiadosť o vydanie rozhodnutia o určení súpisného a orientačného čísla.pdf  

►   Žiadosť o určenie súpisného čísla na budovu.pdf       

 

 

Vyplnené tlačivá je možné zasielať aj elektronickou poštou na adresu:

- ouls@liptsielnica.sk

- obecls@liptsielnica.sk

 

Prihlásenie administrátora


Heslo:Zavrieť bez prihlásenia